Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS PER COMUNICACIO PREVIA

COL·LOCACIÓ DE RÈTOLS, BANDEROLES I ANUNCIS LLUMINOSOS

Què és
Realització en la finca de referència de les obres i/o instal.lacions que s'indiquen en la descripció (rètols, banderoles i anuncis lluminosos).

Qui ho pot tramitar
Qualsevol persona que compti amb l'autorització del propietari.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.-Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.-Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant.
3-. En cas de persones jurídiques: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
4.-Fotogràfia de la façana.
5.-Pressupost de les obres i/o instal.lacions.
6.-Fotocòpia del alta del contractista en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) Nacional, Provincial o Municipal o del últim rebut abonat que el faculti per treballar a Cornellà de Llobregat o en el seu cas, declaració censal. Si les obres les realitza el mateix sol·licitant, declaració jurada d'aquesta circumstància.
7.-Descripció de la superfície afectada i materials a utilitzar.
8.-Plànol emplaçament (E:1/500) amb ubicació de la finca i del rètol.
9.-Plànol de la façana-secció (E:1/50 - 1:100) del rètol (dimensió rètol, acotació del vol del rètol i alçat vorera.)
10.-Autoliquidació de la taxa (segons Ordenança Fiscal núm. 8).
11.- Còpia del text de la retolació (veure observacions).
12.- Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això. Queden exceptuades les obres menors que es realitzin en vivenda individual.
13.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o, envieu-la per correu a Plaça de l'Església,1. 08940. Cornellà de Llobregat.

Temps de tramitació
1. S’haurà d’estar, pel que respecta al procediment i terminis, al que estableix l’art. 70.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Un cop presentada i liquidada la comunicació a l'Ajuntament, l'actuació comunicada quedaria legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable, llevat que el seu atorgament portes com a conseqüència que es transfereixin el peticionari o a tercers facultats relatives al domini públic, o suposes l'adquisició de facultat en contra de les prescripcions contingudes a la normativa urbanística que resulti.

2. No obstant allò previst a l'apartat anterior, quan es tracti d'obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna altra autorització municipal expressà o tàcita, per estar sotmeses, en aquest últim supòsit al règim de comunicació prèvia, el còmput del termini previst en el paràgraf anterior s'iniciarà a comptar del dia en que s'atorgui la primera, de forma expressa o en virtut del silenci administratiu, o a partir del dia en que finalitzi el termini reglamentàriament previst, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la seva disconformitat, quan es tracti de procediments sotmesos al règim de comunicació prèvia.

3. Durant el termini d’un mes des de la seva presentació, l'Ajuntament podrà requerir, si escau, al titular de les obres, el efectes següents:
a) Perquè esmenin les deficiències observades en la documentació presentada.
b) Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.
En ambdós supòsits, la notificació del requeriment a l'interessat suspendrà l’autorització per a la realització de les obres.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
L'atorgament de la llicència d'obres estarà condicionada a la concessió de la llicència ambiental corresponent. Segons normativa següent:
1. Llei de la intervenció integral de l'administració ambiental:
pdf Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental
2. Reglament de la intervenció integral de l'administració ambiental.:
pdf DECRET 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos
3. Ordenança reguladora:
pdf Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Observacions
- La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política linqüística, al seu article 32, apartat 3, estableix:
La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'estar redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

- Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d'ocupació de la Via Pública.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància rètols, banderoles i anuncis lluminosos