Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OBRES MENORS PER COMUNICACIO PREVIA

COL·LOCACIÓ DE REIXES

Què és
Realització en la finca de referència de les obres i/o instal.lacions que s'indiquen en la descripció.

Qui ho pot tramitar
Qualsevol persona que compti amb l'autorització del propietari.

Com es pot tramitar
PRESENCIAMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instància i ompliu-la.
2.- Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant.
3.- En cas de persones jurídiques: fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
4.- Fotografia de la façana quan les obres afectin a l'esmentat element.
5.- Pressupost de les obres i/o instal.lacions.
6.- Fotocòpia del alta del contractista en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o de l'últim rebut abonat que el faculti per treballar a Cornellà de Llobregat, o en el seu cas, declaració censal. Si les obres les realitza el mateix sol·licitant, declaració jurada d'aquesta circumstància.
7.- Descripció de la superfície afectada i materials a utilitzar.
8.- Dipòsit de garantia quan afecti bens de domini públic (2% del presupost d'execució)
9.- Plànol emplaçament (E:1/500) amb ubicació de la finca.
10.- Autoliquidació de la taxa (segons Oredenança Fiscal núm.8).
11.- Constitució de dipòsit de residus de la construcció, segons OO.FF. núm 8, amb mínim de 150 euros, o lliurar document acreditatiu d'haver subscrit conveni de col·laboració per a la gestió de residus amb entitat autoritzada per a això. Queden exceptuades les obres menors que es realitzin en vivenda individual.
12.- Lliureu la instància amb tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament o envieu-la per correu a Plaça de l'Església, 1, 08940. Cornellà de Llobregat.

* Nota:
- En obres realitzades per Comunitats de Propietaris, la sol.licitud haurá d'anar signada pel seu president, i acompanyada d'una fotocòpia compulsada de l'acta de l'assamblea de propietaris, en la que consti l'acord corresponent.

Temps de tramitació
1. S’haurà d’estar, pel que respecta al procediment i terminis, al que estableix l’art. 70.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Un cop presentada i liquidada la comunicació a l'Ajuntament, l'actuació comunicada quedaria legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable, llevat que el seu atorgament portes com a conseqüència que es transfereixin el peticionari o a tercers facultats relatives al domini públic, o suposes l'adquisició de facultat en contra de les prescripcions contingudes a la normativa urbanística que resulti.

2. No obstant allò previst a l'apartat anterior, quan es tracti d'obres per a usos i activitats determinades que requereixin alguna altra autorització municipal expressà o tàcita, per estar sotmeses, en aquest últim supòsit al règim de comunicació prèvia, el còmput del termini previst en el paràgraf anterior s'iniciarà a comptar del dia en que s'atorgui la primera, de forma expressa o en virtut del silenci administratiu, o a partir del dia en que finalitzi el termini reglamentàriament previst, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la seva disconformitat, quan es tracti de procediments sotmesos al règim de comunicació prèvia.

3. Durant el termini d’un mes des de la seva presentació, l'Ajuntament podrà requerir, si escau, al titular de les obres, el efectes següents:
a) Perquè esmenin les deficiències observades en la documentació presentada.
b) Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d'aprovació impedint l'execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.
En ambdós supòsits, la notificació del requeriment a l'interessat suspendrà l’autorització per a la realització de les obres.

Preu
pdf Consultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Observacions
Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici,aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d'ocupació de la Via Pública.


On adreçar-se

DEPARTAMENT D'ÁCCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE
Racó d'Enric Mora i Gosch, núm.8, 08940 - Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància reixes, portes i persianes (núm. 12-13)