Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 LLICENCIA DE MODIFICACIO D'US

LLICÈNCIA MODIFICACIO D'US D'UN HABITATGE O LOCAL

Què és
Canvi d'us d'un immoble, tant de local a habitatge, com d'habitatge a local.

Qui ho pot tramitar

La persona titular del habitatge o local o representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

1. Memòria justificativa detallada del nou us, amb indicació de si es troba autoritzat pel planejament vigent. Quan l'ús pretès comporti l'exercici d'activitats industrials, hauran de consignar-se, a més a més, la categoria i situació de les mateixes.
2. Plànol d'emplaçament escala 1:500, Plànol de situació escala 1:2000 i Plànol de plantes i façanes amb les seccions necessàries pel seu enteniment.
3. Estudi de seguretat i salut visat.
4. Indicació dels canals d'accés dels serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i caudals establerts en el cas de que aquests es modifiquin substancialment.
5. Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu cas, les prescripcions sobre:
5.a - Prevenció d'incendis
5.b - Reserva d'espais per a aparcaments
5.c - Previsió antena col·lectiva TV
5.d - Previsió de dependències per a la guarda de les galledes d'escombraries.
6. Certificació expedida pel facultatiu competent acreditativa de que l'edifici es apte pel nou ús, conforme a la normativa aplicable en funció del mateix i amb especial referència al compliment de les condicions d'estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com les normes sobre prevenció d'incendis, precises per a l'ús demanat.


Observacions
- Quan la sol·licitud de llicència per a modificació d'us comporti la realització d'obres d'ampliació o reforma hauran d'aportar també la documentació necessària per obtenir la respectiva llicència d'ampliació o reforma.

- Si aquestes obres comporten necessitat d'ocupació d'espai públic durant el termini d'execució de les mateixes, haureu de sol·licitar la corresponent autorització, prèviament al seu inici, aportant la documentació que es detalla a l'apartat de Llicència d’ocupació de la Via Pública.
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica