Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACTIVITATS

LLICÈNCIA MUNICIPAL I TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Què és
Tal i com estableix l'article 95 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, de conformitat amb els articles 13.1c i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, estan subjectes a llicència municipal els següents casos:

a) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d'acord amb l'article 124 del Decret 112/2010.
b) Els establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives no permanents desmuntables.
c) Els establiments de règim especial per al municipis amb una població superior als 50.000 habitants, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat.
d) Els espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de més de 50.000 habitants.
e) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

Si per a exercir l'activitat s'han de realitzar obres per a condicionar el local, aquestes hauran d'estar acabades en el moment de la presentació de la comunicació prèvia.

No obstant això, dins de les competències de l'Administració, aquesta efectuarà la comprovació, control i inspecció dins de les facultats atribuïdes, de conformitat amb el que disposa l'article 71-bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.


Qui ho pot tramitar
Persona responsable de l'activitat o el/la representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Veure documentació relacionada en el model d'instància adjunta al final de la pàgina per cadascú dels tràmits.


Temps de tramitació
Sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels casos pels quals el Decret 112/2010 estableixi terminis diferents. Si en aquest termini no es dicta resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu.Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
- Normes urbanístiques.
- Ordenances urbanístiques metropolitanes d'edificació.
- Codi Tècnic d'Edificació.On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Instància llicència municipal espectacles públics
PDF Tramissió de titularitat d'espectacles i activitats recreati