Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACTIVITATS

COMUNICACIÓ PRÈVIA I TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Què és
La presentació de la comunicació prèvia amb la declaració responsable, juntament amb la documentació preceptiva que s'indica mes avall, faculta per iniciar en el mateix moment de la presentació l'exercici material de l'activitat comunicada.

D'acord amb l'article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de desplegament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els següents casos:

a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la corresponent llicència municipal.
b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.
e) Les actuacions en directe en els establiments recollits al catàleg de l'annex I.

Si per a exercir l'activitat s'han de realitzar obres per a acondicionar el local, aquestes hauran d'estar acabades en el moment de la presentació de la comunicació prèvia.

No obstant això, dins de les competències de l'Administració, aquesta efectuarà la comprovació, control i inspecció dins de les facultats atribuïdes, de conformitat amb el que disposa l'article 71-bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

Qui ho pot tramitar
Persona responsable de l'activitat o el/la representant legal.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT:

Veure documentació relacionada en el model d'instància adjunta al final de la pàgina per cadascú dels tràmits.Temps de tramitació
Un mes a contar de l'endemà de la presentació o aportació de la documentació completa.

Preu
pdfConsultar taxes a l'ordenança fiscal municipal

Normativa
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
- Normes urbanístiques.
- Ordenances urbanístiques metropolitanes d'edificació.
- Codi Tècnic d'Edificació.On adreçar-se

DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb


Descàrrega d'impresos
PDF Comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives
PDF Transmissió de Titularitat espectacles i act. recreatives