Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 VIA PUBLICA

OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL (CANALITZACIONS)

Què és
És l'autorització municipal per l'obertura de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
Qualsevol execució d'una rasa, cata o canalització haurà de finalitzar necessàriament amb la reposició del paviment amb idèntiques condicions de l'existent.

Qui ho pot tramitar
Només poden sol·licitar-ho les companyies de serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat i telefonia.

Com es pot tramitar
PRESENCIALMENT:

Documentació necessària:

1.- Imprimiu la instancia i ompliu-la.
2.- Dos jocs de plànols originals visats pel Col·legi Oficial.
3.- Direcció tècnica - Estudi bàsic de seguretat.
4.- Plànol emplaçament 1/2000.
5.- Plànol planta 1/500 (m2/ml. Traçat).


PER CORREU:

Envieu la documentació a, Plaça de l'Esglèsia s/n 08940 Cornellà de Llobregat.Quan es pot tramitar
PER PODER INICIAR els treballs autoritzats a la llicència, haureu de posar-ho en coneixement del Departament Administratiu de Polítiques d'Espai Públic, amb 48 hores d'antelació com a mínim, aportant tres còpies de l'assabentat d'inici d'obra, degudament formalitzades, acompanyant-les, una del plànol diligenciat i còpia de la llicència; una altra del plànol diligenciat, i la tercera de l'autoliquidació de l'impost degudament liquidada, si s'escau.

Preu
La taxa anual per l'obtenció de de la Llicència d'obertura de rases, cates i canalitzacions a la via pública es troba regulada en l'ordenança fiscal.


Observacions
Finalitzades les obres autoritzades, ho haurà de comunicar a l'Ajuntament, sol·licitant la devolució del dipòsit constituït. La devolució del dipòsit només es verificarà transcorregut, si s'escau, el termini de garantia i després dels informes previs que acreditin que les obres han estat realitzades correctament i que s'han reposat els elements urbanístics afectats.


On adreçar-se

POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC
c/ Energia 97-101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel.: 93 377 02 12 / 93 474 29 04


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica