Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 GUALS

GUALS / LLICÈNCIA PER A LA CONSTRUCCIÓ I LEGALITZACIÓ D'UN GUAL

Què és
Sol·licitar llicència per construir i/o legalitzar un gual.

Qui ho pot tramitar
Qualsevol persona física o jurídica que sigui propietària o llogatera d'un local o nau industrial amb les característiques necessàries, especificades a l'ordenança de guals municipal vigent.

Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT

Documentació necessària:

1.- Empleneu la sol.licitud.
2.- Imprimiu dues còpies i signeu-les.
3.- Fotocòpia del DNI -CIF de la persona titular i/o representant acreditat.
4.- Autoliquidació de la Taxa pels Serveis Urbanístics (OO.FF. 8).
5.- Plànol del local a escala 1:100 indicant la superficie dedicada a l'aparcament, amplada de la vorera, el nombre i tipus de vehícles que podrà contenir.
6.- Plànol d'emplaçament a escala 1:500, que indiqui clarament la situació del local o recinte i la del gual, la distància de la finca respecte l’eix del carrer i la del gual respecte a la cantonada més propera, la numeració exacta de la finca i l’orientació geogràfica, així com els elements d’infrastructura urbanística (arbres, papereres, bancs...) a l’àrea d’influència del local.
7.- Fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer i còpia del rebut de l'IBI.
8.- En cas de ser societat:
- Fotocòpia del CIF de la societat.
- Fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat.
9.- En cas d'activitats empresarials: còpia del títol habilitant per a exercir l'activitat. Si es tracta de permisos i llicències ambientals, també s'haurà d'aportar còpia de l'acta de comprovació d'inici favorable.
10.- Si qui fa el tràmit no és l'interessat, haurà d'aportar:
- Autorització escrita de l'administrador o apoderat
- Fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat.


PER CORREU:

Lliureu la sol.licitud amb la tota la documentació al Registre General de l'Ajuntament, la plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat:

Temps de tramitació
Termini de resolució: 2 mesos.

Observacions
- En el cas d'habitatges unifamiliars s'exigirà un mínim de 20 m2 i en els locals entre 20 a 40 m2 es podrà concedir llicència d'accés amb horari limitat per a l'interval comprès entre les 8 a 21 hores.
- Abans de retirar la llicència de construcció s’haurà de satisfer l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i constituir el dipòsit de garantia de reposició dels elements d'infraestructura urbanística.
- Abans de retirar la llicència de legalització s'haurà de satisfer la taxa sobre l'entrada de vehícles a través de la vorera i constituir el dipòsit en garantia de restitució de voreres.


On adreçar-se

POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC
c/ Energia 97-101, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel.: 93 377 02 12 / 93 474 29 04


Descàrrega d'impresos
PDF Instància Genèrica