Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SUBVENCIONS

"QUOTA ZERO" PER A EMPRENEDORS DE LA CIUTAT, SIGUIN PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES

Què és

Una ajuda que ofereix l'Ajuntament de Cornellà, anomenada "Quota zero", des del mes de març de 2014 per a la concessió de subvencions del 100% d'impostos i taxes destinades al recolzament i la promoció de l'activitat empresarial a la ciutat per part de nous emprenedors, que vulguin iniciar una activitat econòmica per primera vegada.

Els ajuts seran del 100% en els impostos sobre Bens Immobles (si el titular de l'activitat és l'arrendatari. Per informació ampliada consultar les bases), Taxa per a la recollida de residus comercials i/o industrials i d'altres serveis mediambientals,Taxa per l'entrada de vehicles a traves de les voreres, Impost de vehicles de tracció mecànica, Taxa per l' Intervenció Administrativa en les activitats i instal·lacions, en les tarifes corresponents als apartats 1 i 4, Annex A de la Taxa per l'Ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats,Taxa pels serveis Urbanístics, certificat i/o informe urbanístic e Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.


Únicament es podran beneficiar de l'ajut un sol cop i durant el primer any d'inici de l'activitat. Els ajuts s'atorgaran un cop la llicència de l'activitat estigui concedida .

Qui ho pot tramitar

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions següents :

Persones físiques

a) Acreditar que figura inscrit en el Padró Municipal d'Habitants amb una antiguitat mínima d' 1 any.
b) Que al causar l'alta inicial acrediti no haver estat d'alta els 3 mesos immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efectes de l'alta de règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms.
c) Desenvolupar l'activitat com a treballador per compte pròpia.
d) Que l'inici de l'activitat es dugui a terme durant l'exercici 2018. A efectes d'aquest còmput es tindrà en compte la data d'inici de l'activitat, indicada al model de Declaració Censal presentat a l'Agència Tributària i en el RETA.
e) Que l'activitat empresarial tingui el domicili fiscal i es desenvolupi en el municipi de Cornellà de Llobregat.
f) Que tingui concedides totes les llicencies i permisos necessaris per dur a terme l'activitat.
g) Estar donat d'alta a l'activitat econòmica en el moment de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
h) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social, i no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per obtindre subvencions.

Persones jurídiques

a) Acreditar que, com a mínim, un/a de les persones dels emprenedors o emprenedores que formin part de la societat i que treballin a l'empresa, visqui a Cornellà i figurin inscrites en el Padró Municipal d'Habitants amb una antiguitat mínima d' 1 any, restant excloses aquelles societats que puguin ser considerades grans empreses o multinacionals.
b) Que l'inici de l'activitat es dugui a terme durant l'exercici 2018. A efectes d'aquest còmput es tindrà en compte la data d'inici de l'activitat, indicada al model de Declaració Censal presentat a l'Agència Tributària.
c) Que l'activitat empresarial tingui el domicili fiscal i es desenvolupi en el municipi de Cornellà de Llobregat.
d) Que tingui concedides totes les llicències i permisos necessaris per dur a terme l'activitat.
e) Estar donat d'alta a l'activitat econòmica en el moment de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
f) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social, i no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per obtindre subvencions.

No podran obtenir la condició de beneficiaris aquelles persones en les quals hi concorri alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13 apartat 2n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els beneficiaris es troben subjectes a les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/3002,de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per més informació consultar les bases reguladoresCom es pot tramitar

PRESENCIALMENT, presentant la sol·licitud amb tota la documentació necessària al Registre General de l'Ajuntament. (Cita prèvia)

ON LINE (Carpeta ciutadana) si es disposa de signatura digital, la petició conjuntament amb tota la documentació es podrà enregistrar de forma electrònica. Temporalment s'haurà d'omplir l'instància genèrica i adjuntar tota la documentació.

PER CORREU ORDINARI adreçat a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà, Plaça de l'Església, s/n 08940 - CORNELLA DE LLOBREGAT

Preu

Gratuït

Documentació necessària

PERSONES FÍSIQUES

1. Fotocòpia de la comunicació o sol·licitud de llicència d'obertura juntament amb la Documentació tècnica descriptiva de l'activitat.
2. Fotocòpia del NIE/NIF del treballador/a autònom
3. Fotocòpia de l'alta al RETA
4. Fotocòpia del model de declaració censal de l'alta al cens presentada a l'Agencia Tributària (036 o 037)
5. Certificat d'estar al corrent de pagament d'Hisenda i Seguretat Social
6. En cas que el titular de l'activitat econòmica no ho sigui de "l'impost sobre béns immobles", s'haurà de acreditar que se li repercuteix a través de còpia del contracte de lloguer o declaració de la propietat conforme l'import va a càrrec del llogater
7. En cas que el titular de l'activitat econòmica no ho sigui de la "taxa per l'entrada de vehicles", s'haurà de acreditar que se li repercuteix a través de còpia del contracte de lloguer o declaració de la propietat conforme l'import va a càrrec del llogater
8. En cas de sol·licitar l'ajut sobre l'Impost de vehicles de tracció mecànica fotocòpia del rebut a nom del/de la sol·licitant o acreditació documental sobre la seva repercussió
9. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat
10. Declaracions responsables de:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte.
- No concórrer en cap de les circumstàncies determinades a l'article 13 de la Llei de subvencions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari.
11. Volant de residència actualitzat.

PERSONES JURÍDIQUES

1.- Fotocòpia de la comunicació o sol·licitud de llicència d'obertura juntament amb la Documentació tècnica descriptiva de l'activitat.
2.- Fotocòpia del CIF de la societat i NIF/NIE del/s socis.
3.- Fotocòpia de:
- L'escriptura de constitució de la societat
- Certificació registral sobre els socis o accionistes de la societat o documentació equivalent
- Fotocòpia dels poders notarials del representant de la societat, si n'hi ha
4. Fotocòpia del model de declaració censal de l'alta al cens presentada a l'Agencia Tributària (036 o 037)
5.- Certificat d'estar al corrent de pagament d'Hisenda i Seguretat Social
6.- En cas que el titular de l'activitat econòmica no ho sigui de "l'impost sobre béns immobles", s'haurà de acreditar que se li repercuteix a través de còpia del contracte de lloguer o declaració de la propietat conforme l'import va a càrrec del llogater
7.- En cas que el titular de l'activitat econòmica no ho sigui de la "taxa per l'entrada de vehicles", s'haurà de acreditar que si li repercuteix a través de còpia del contracte de lloguer o declaració de la propietat conforme l'import va a càrrec del llogater
8.- En cas de sol·licitar l'ajut sobre l'Impost de vehicles de tracció mecànica fotocòpia del rebut a nom del/de la sol·licitant o acreditació documental sobre la seva repercussió
9.- Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l'ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat
10.- Declaracions responsables de:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte.
- No concórrer en cap de les circumstàncies determinades a l'article 13 de la Llei de subvencions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari.
11.- Volant de residència actualitzat.


Observacions

Aquest ajut, en cas de concessió, tindrà la consideració de subvenció pública, per la qual cosa les seves dades personals i la quantia atorgada figuraran en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Així mateix, els imports atorgats en concepte de subvenció hauran de ser declarats en la liquidació del corresponent Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.

Cal tenir en compte la tramitació de comunicacions prèvies i/o llicències que pot trobar en les següents adreces electròniques:

pdf Tràmits per llicències d' Activitats

pdf Tràmits per llicències d'Obres

Els emprenedors disposen des de fa més de 20 anys d'un assessorament integral en "El Centre d'Empreses", que pertany a l'empresa municipal PROCORNELLA que és l'empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà De Llobregat que està ubicat al carrer Tirso de Molina, 36 de Cornellà.

La seva adreça electrònica és:

pdf Centre d' Empreses - Procornella

Telèfon: 93 474 80 42 Tel. 93 474 02 02

Veure mapa Title
On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Bases reguladores i models de sol·licituds