Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SUBVENCIONS

AJUTS ECONOMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÓMICA PEL PAGAMENT DEL IBI

Què és

Una ajuda econòmica en forma de subvenció per aquelles persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'Impost de Béns Immobles del municipi de Cornellà de Llobregat a l'exercici 2018 i que es trobin compreses en el supòsits que es determinen a les bases reguladores publicades a tal efecte.

Qui ho pot tramitar

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

 1. Estar empadronat al municipi de Cornellà de Llobregat.
 2. Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Cornellà de Llobregat, l'any en el qual se sol·liciti l'ajut, per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.
 3. Acreditar amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de l'ajut trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament, i no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per obternir subvenció.
 4. El conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:
  1. Sol·licitant individual: Indicador públic mensual de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent per al 2018, al que se sumarà un 30% i es multiplicarà per 14 pagues per obtenir la quantia anual de 9.788,69 euros, (537,84 (IPREM mensual) + 30% = 699.19 X 14 pagues = 9.788,69).
  2. Per una persona més, que convisqui amb el sol·licitant s'afegirà un 35% i el 20% per cada persona més de dues que hi convisqui fins un màxim del 135%.


  Persones que conviuen
  2 (+35%) 13.214,73 €
  3 (+20%) 15.172,47 €
  4 (+20%) 17.130,21 €
  5 (+20%)19.087,95 €
  6 (+20%)21.045,68 €
  7 o més (+20%)23.003,42 €
 5. No pot constar com a contribuent, en aquest o altre municipi als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, per cap altre immoble (incloses propietats rústiques, agràries, sòl, etc...), a excepció d’una plaça d’aparcament i/o un traster.
 6. La base liquidable de l'immoble assenyalat a l'apartat 2 més, si és el cas, el de la plaça d’aparcament indicat a l’apartat anterior, no podrà ser superior a 700 vegades l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) en còmput mensual vigent establert a l'apartat d.1 de la base segona de les Bases Reguladores, és a dir, 376.488 euros.Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT, presentant la sol·licitud amb tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Cal demanar Cita Prèvia mitjançant aquest enllaç o bé trucant per telèfon al número 93-377-02-12.

Documentació necessària

Amb caràcter general la present instància ha d’anar acompanyada de:
 1. Fotocopia del NIF/NIE del sol·licitant i de les persones que convisquin aamb ell o ella majors de 18 anys.
 2. Dades bancàries del compte on poder transferir l’import de l’ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat.
 3. Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell/ella:
  1. Autorització del sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar si estan obligats a tributar o no per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2016 i, si és el cas, les rendes que perceben.
  2. Autorització del sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a la Gerència General del Cadastre informació sobre titularitat de béns immobles.
  3. Autorització del/la sol·licitant i de la resta de membres de la llar per demanar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social l'import de les pensions que perceben o bé l'acreditació de no percebre cap quantitat, pel que respecta a l'exercici 2018.
  4. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte, i de no concórrer en cap de les circumstàncies determinades a l’article 13 de la Llei de Subvencions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari.
Amb caràcter específic
 1. En cas de treballadors per compte aliè, copia del full de salari corresponent al mes anterior a la sol·licitud.
 2. En cas de treballadors autònoms, documents del darrers pagaments fraccionats de l'IRPF de l'exercici 2017.
 3. En cas d’atur:
  1. El carnet de desocupació amb segell al corrent.
  2. Documentació acreditativa de la prestació per desocupació durant l'exercici 2018 o justificant d'haver exhaurit la prestació.
  3. Menors entre 16 i 17 anys:certificat d'escolaritat i/o certificat del SOC

Altres situacions
 1. En cas de vidu/a sol·licitant que siguin titulars juntament amb el cònjuge finat i la finca figuri a nom d’aquest/a:
  1. Fotocòpia del llibre de família.
  2. Fotocòpia de l’escriptura de propietat de la finca.
  3. Declaració de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).
 2. Els/Les hereus/eves de la finca que figuri a nom del finat hauran d’aportar a més:
  1. Escriptura d’acceptació d’herència.
  2. Declaració de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).
 3. En cas de separació o divorci:
  1. El manament o testimoni ferm de la sentència dictada pel jutjat corresponent, en cas de separació o divorci.
  2. Acreditació del pagament del rebut de l'IBI pel sol·licitant.
  3. Fotocòpia de la sol·licitud de canvi de titularitat del rebut de l'IBI.


Observacions

Aquest ajut, en cas de concessió, tindrà la consideració de subvenció pública, per la qual cosa les seves dades personals i la quantia atorgada figuraran en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Així mateix, els imports atorgats en concepte de subvenció hauran de ser declarats en la liquidació del corresponent Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Bases Reguladores i impresos normalitzats