Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 SUBVENCIONS

AJUTS ECONÒMICS A FAVOR DELS TITULARS DE BÉNS INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I ARQUITECTÒNIC

Què és

És un ajut, en forma de subvenció, dirigit a persones titulars de béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic i destinat a inversions sobre la part catalogada de l'immoble a l'exercici anterior.

Les peticions es podran presentar durant tot a l'any 2018.

Qui ho pot tramitar

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques i/o jurídiques que reuneixin les condicions següents:

 1. Que el subjecte passiu sigui titular del bé catalogat durant almenys els últims cinc anys.
 2. No pot constar com a beneficiari de cap altre ajut pel mateix concepte.
 3. Acreditar que el bé catalogat pel qual se sol·licita l’ajut es troba en perfecte estat de manteniment i conservació, mitjançant informe de tècnic qualificat i competent que així ho manifesti.
 4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i amb la Seguretat Social, i no trobar-se en cap de les situacions de prohibició per obtenir subvencions.
 5. En el moment de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament.


Com es pot tramitar

PRESENCIALMENT, presentant la sol·licitud amb tota la documentació necessària al Registre General de l'Ajuntament. (Cita prèvia)

ON LINE (Carpeta ciutadana) si és disposa de signatura digital la petició conjuntament amb tota la documentació es podrà enregistrar de forma electrònica. Temporalment s'haurà d'omplir l'instància genèrica i adjuntar tota la documentació.

PER CORREU ORDINARI adreçat a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà, Plaça de l'Església, s/n 08940 - CORNELLA DE LLOBREGAT


Documentació necessària

Amb caràcter general la present instància ha d’anar acompanyada de:

 1. Fotocopia del DNI/NIE/CIF del titular del bé catalogat.
 2. Identificació del bé, amb referència cadastral i identificació que consti al Registre de Béns Catalogats.
 3. Acreditar que el bé catalogat pel qual se sol·licita l’ajut es troba en perfecte estat de manteniment i conservació,
  mitjançant informe de tècnic qualificat i competent que així ho manifesti.
 4. Còpia de la llicència o comunicació prèvia corresponent a l’obra realitzada.
 5. Acreditació documental de la inversió realitzada. S’hauran d’aportar les factures i rebuts corresponents, originals, on hi consti l’import i el tipus d’inversió realitzada.
 6. Dades bancàries del compte on poder transferir l’import de l’ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat.
 7. Declaracions responsables de:

  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte. En cas que l’ajut superi els 3.000 euros serà necessària la presentació a més dels certificats d’estar al corrent de pagament d’Hisenda i de la Seguretat Social.
  2. No concórrer en cap de les circumstàncies a l’article 13 de la Llei de subvencions que impedeixin obtenir la condició de beneficiari.

Altres situacions

 1. En cas de vidu/a sol·licitant que siguin titulars juntament amb el cònjuge finat i la finca figuri a nom d’aquest/a:

  1. Fotocòpia del llibre de família.
  2. Fotocòpia de l’escriptura de propietat de la finca.
  3. Declaració de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).

 2. Els/Les hereus/eves de la finca que figuri a nom del finat hauran d’aportar a més:

  1. Escriptura d’acceptació d’herència.
  2. Declaració de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua).

 3. Si el rebut de l’IBI no consta a nom del/la sol·licitant s’ha d’incloure:

  1. Fotocòpia de l’escriptura de propietat de la finca.

 4. En cas de separació o divorci:

  1. El manament o testimoni ferm de la sentència dictada pel jutjat corresponent, en cas de separació o divorci.


Observacions

Aquest ajut, en cas de concessió, tindrà la consideració de subvenció pública, per la qual cosa les seves dades personals i la quantia atorgada figuraran en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Així mateix, els imports atorgats en concepte de subvenció hauran de ser declarats en la liquidació del corresponent Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)Descàrrega d'impresos
PDF Bases Reguladores i impresos normalitzats