Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 ACCIÓ COMUNITÀRIA

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D´ ENTITATS DELEGACIÓ ENTITAT A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Què és

Inscripció al Registre Municipal d´ Entitats d´ una delegació d 'una entitat que té el domicili social a un municipi diferent de Cornellà de Llobregat.

Han de ser entitats sense ànim de lucre, que persegueixin la defensa, el foment i millorin els interessos generals o sectorials dels veïns de Cornellà de Llobregat.

Qui ho pot tramitar

El/la president/a, el/la representat legal o persones degudament autoritzada per l' entitat.

Com es pot tramitar

Documentació necessària:

  1. Imprimiu el formulari fent constar totes les dades que es demanen.
  2. Original i fotocòpia dels estatuts reguladors de l´ entitat.
  3. Resolució acreditativa de la inscripció en el Registre de l'Organisme competent. En el cas que la inscripció defintiva es trobi en tràmit en l'Organisme competent, còpia de la sol·licitud presentada amb el segell original del Registre d'entrada.
  4. Còpia del NIF de l´ entitat.
  5. Còpia del DNI/NIE del/ de la president/a, representant legal de l´ entitat.
  6. En cas de persona autoritzada, escrit del/ de la president/a o representant legal de l´ entitat, per realitzar el tràmit s' inscripció i el DNI / NIE de la persona autoritzada.
  7. Certificat de l´òrgan corresponent, emès pel/ per la secretari/ària , amb els vist-i-plau del/ de la president/a, que acrediti la creació d´una delegació a Cornellà de Llobregat, amb les atribucions i finalitats concretes que se li atorguen, especificant l´adreça d´aquesta.
  8. Certificat de l´òrgan corresponent, emès pel/ per la secretari/ ària, amb el vist-i-plau del/ de la president/a , amb el nom i DNI/NIE de la persona, que en nom de l´entitat, pot representar-la al municipi de Cornellà de Llobregat.


Lloc i presentació documentació:

Primer.- Presentar al Departament administratiu d´Acció Comunitària, la següent documentació:
  1. Resolució acreditativa de la inscripció de l´entitat en el Registre de l'Organisme competent, original i fotocòpia.
  2. En el supòsit que la petició d' inscripció davant l'Organisme competent es trobi en tràmit, fotocòpia de la sol·licitud presentada amb el segell original del seu Registre d'entrada.

Segon.- Una vegada compulsats els documents abans esmentats s'han de presentar junt amb el formulari complimentat i els certificats indicats, a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà.


Preu

Aquest tràmit no comporta cap obligació econòmica.

Normativa

pdf Reglament Orgànic Municipal.
pdf Llei 4/2008, de 24 abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
pdf Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d´entitats esportives de Catalunya.

Legislació específica segons naturalesa jurídica de l'entitat.


Observacions

La creació de la delegació de l´entitat a Cornellà de Llobregat, s´ha de comunicar per escrit prèviament a l´Organisme competent en el que, segons la seva naturalesa jurídica, estigui inscrita ( Departament de Dret i Entitats Jurídiques, Consell Català de l´Esport de la Generalitat de Catalunya o altre Registre competent).


On adreçar-se

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Plaça de l'Esglèsia, 1, 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Informació i tramitació
Horari d'atenció al ciutadà:
Matí: de 08:30h a 14:30h (es recomana fer ús de la cita prèvia per evitar temps d'espera)
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)
Telèfon: 93 377 02 12

Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Matí: de 08:30h a 13:30h
Tarda: de 16:30h a 19:00h (amb cita prèvia)


DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18. (Baixos interior), 08940-Cornellà de Llobregat
Link extern Veure mapa amb
Observacions:
Tel: 93 377 02 12 (Ext. 1450)
- De 8,15 hores a 14,45 hores
- De 8,15 hores a 13,45 hores ( del 15 de juny al 15 de setembre )Descàrrega d'impresos
DOC Formulari Inscripció al Registre Municipal Entitats
PDF Instància Genérica