Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Informació Tràmit

 OFICINA D'ATENCIO AL CIUTADÀ

PRESENTACIÓ FACTURA ELECTRÒNICA IMPORT SUPERIOR A 3.005,06 € (IVA INCLÓS)

Què és

La factura electrònica és una modalitat de factura a la qual no s'utilitza el paper com a suport, sinó un fitxer informàtic que es pot enviar al client telemàticament.

Es tracta doncs d'un document electrònic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que incorpora un signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació continguda.

Per qualsevol dubte o consulta que les els interessats puguin tenir en relació a la facturació electrònica, poden trucar al número de telèfon 902 881 699. Es tracta d'un "call center" possat en marxa per la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya per resoldre dubtes i orientar sobre la e-facturació.

Qui ho pot tramitar

Proveïdors de béns i serveis de l'administració municipal, tant si el pagament s'ha de realitzar de forma directa, a justificar o mitjançant bestretes de caixa fixa.

Els proveïdors obligats a expedir i trametre mitjançant factura electrònica són els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 • Els establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
 • Les unions temporals d'empreses.
 • Les entitats relacionades a la llera f) de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació de registre comptable de factures ene el Sector Públic.

Queden excloses d'aquesta obligació les factures que NO superin els 3.005,06€ (IVA inclòs) En tot cas persistirà l'obligació de presentar la factura en format electrònic, quan es tracti de factures per serveis prestats o lliuraments de béns derivats d'un contracte menor d'import superior a 3.005,06€ o d'un contracte adjudicat per procediment obert, restringit o negociat

No obstant, aquells proveïdors que no estiguin obligats, sigui per la seva naturalesa jurídica o sigui per l'import facturat, que vulguin trametre electrònicament les seves factures ho podran fer, substituint així el format paper.

Com es pot tramitar

El procediment de la factura electrònica consta dels següents pasos:

 1. Generar e-factura
 2. Signar-la digitalment
 3. Presentar-la telemàticament


Com generar la e-factura

El format de les factures electròniques que es presentin serà el que determini de forma conjunta el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot consultar aquí el format vigent.

Si el proveïdor no disposa d'una aplicació per generar factures electròniques en el format normalitzat podrà utilitzar qualsevol d'aquestes plataformes gratuïtes:

Apart del contingut mínim que han de tenir les factures, regulat pel Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación., les factures electròniques presentades per la seva tramitació en aquest Ajuntament hauràn de contenir els següents camps (veure apartat 'Més informació' al final d'aquesta pàgina)

Signatura digital

Les factures electròniques han de presentar-se signades mitjançant certificat digital reconegut pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Pot consultar els prestadors de serveis de certificació de signatura electrònica aquí

Presentació telemàtica

Un cop les factures electròniques hagin estat generades d'acord amb tot allò exposat anteriorment, s'hauran de presentar al Punt General d' Entrada de Factures Electròniques.

Aquest portal d'entrada de factures serà accessible les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quan es pot tramitar

El termini per a la presentació de les factures serà de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació de serveis.

Temps de tramitació

Un cop presentades l'Ajuntament disposa de 30 dies per l'aprovació de les factures i de 30 dies per fer efectiu el pagament un cop siguin aprovades. Per tant, si la documentació es correcta i no hi ha cap impediment formal, el termini màxim pel pagament és de 60 dies.

Normativa

Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Reglament Municipal Regulador del Registre Comptable de Factures i de les Factures Electròniques

Observacions

Al mateix portal d'introducció de la factura electrònica es podran consultar les següents dades :
 • Les dades de la presentació en el Registre del Punt d'Entrada de les Factures Electròniques.
 • Les dades del Registre Comptable de Factures (un cop la factura ha estat registrada a la comptabilitat)
 • La situació de la factura:
 • Comptabilitzada (s'ha reconegut l'obligació de pagament).
 • Pagada.
 • Rebutjada
 • Anul·lada (a sol·licitud del proveïdor)


Mes informació

Dades necessaries per a la generació de factures electròniques per a la tramitació en aquest Ajuntament:
 1. DIR3:
  • Órgano gestor: L01080734
  • Oficina contable: L01080734
  • DEPARTAMENTS:
  • Unitat tramitadora: LA0011889 - ALCALDIA
  • Unitat tramitadora: LA0011890 - PLANIFICACIO I PROGRAMES
  • Unitat tramitadora: LA0011891 - INFORMATICA
  • Unitat tramitadora: LA0011892 - PREMSA
  • Unitat tramitadora: LA0011893 - SÍNDIC DE GREUGES
  • Unitat tramitadora: LA0011894 - INTEGRACIO I MEDIACIO
  • Unitat tramitadora: LA0011895 - GABINET TECNIC INNOVACIO URBANA I SOCIAL
  • Unitat tramitadora: LA0011896 - ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS
  • Unitat tramitadora: LA0011897 - OFICINA D'ATENCIO AL CIUTADA
  • Unitat tramitadora: LA0011898 - TRANSPARENCIA
  • Unitat tramitadora: LA0011899 - GUÀRDIA URBANA
  • Unitat tramitadora: LA0011900 - MANTENIMENT
  • Unitat tramitadora: LA0011902 - ACTIVITATS, ORDENANCES CIV.I GEST.ADM.
  • Unitat tramitadora: LA0011903 - BENESTAR SOCIAL
  • Unitat tramitadora: LA0011904 - FAMILIA
  • Unitat tramitadora: LA0011906 - EDUCACIO
  • Unitat tramitadora: LA0011907 - TREBALL
  • Unitat tramitadora: LA0011911 - SALUT PUBLICA
  • Unitat tramitadora: LA0011927 - URBANISME I INFRASTRUCTURES
  • Unitat tramitadora: LA0011929 - SERV. JURIDIC I ADM. POL.TERRITORIAL
  • Unitat tramitadora: LA0011930 - MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
  • Unitat tramitadora: LA0011931 - POLÍTIQUES D'IGUALTAT
  • Unitat tramitadora: LA0011932 - CULTURA
  • Unitat tramitadora: LA0011933 - PATRIMONI CULTURAL
  • Unitat tramitadora: LA0011934 - JOVENTUT
  • Unitat tramitadora: LA0011936 - POLÍTICA LINGÜÍSTICA
  • Unitat tramitadora: LA0011937 - RECURSOS HUMANS
  • Unitat tramitadora: LA0011938 - RECURSOS JURIDICS
  • Unitat tramitadora: LA0011939 - ARXIU
  • Unitat tramitadora: LA0011940 - SECRETARIA GENERAL
  • Unitat tramitadora: LA0011941 - GESTIO ADMINISTRATIVA GRAL.
  • Unitat tramitadora: LA0011943 - INTERVENCIO
  • Unitat tramitadora: LA0011944 - TRESORERIA
  • Unitat tramitadora: LA0011945 - COMERÇ I TURISME
  • Unitat tramitadora: LA0011946 - GESTIÓ TRIBUTÀRIA
  • Unitat tramitadora: LA0011947 - ACCIÓ COMUNITÀRIA
  • Unitat tramitadora: LA0011948 - ESPORTS
  • Unitat tramitadora: LA0011949 - COOPERACIO I SOLIDARITAT
  • Unitat tramitadora: L01080734 - GENERAL

 1. INE10: 0807340003
 2. CIF P0807200A
 3. Nombre: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 4. Dirección: Pl.Esglesia s/n
 5. Municipio: Cornellà de Llobregat
 6. Provincia: Barcelona