Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Tràmits
Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits    

Classificació Tràmits per:PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

IMPOST ACTIVITATS ECONÓMIQUES

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALESA URBANA

IMPOST IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

CERTIFICATS

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS

CANVI ADREÇA FISCAL

TRESORERIA

PLANIFICACIÓ I COMPTABILITAT

CADASTRE