Tens dubtes tramitant?
Truca'ns!
935 955 093

De dilluns a divendres de 8 a 20 h
oac360@aj-cornella.cat
Si ho prefereixes, omple aquest formulari i et trucarem nosaltres.

Tramitació electrònica amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

QUI TÉ L'OBLIGACIÓ DE FER ELS TRÀMITS ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT?

D’acord, amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenen el Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques:

 • 1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.
 • 2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
  • a) Les persones jurídiques.
  • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  • c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col•legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col•lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.
 • 3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

LES PERSONES OBLIGADES HAN DE ...

Presentar les instàncies i sol·licituds, i aportar documents, per Internet a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Rebre les comunicacions i notificacions electrònicament: correu electrònic, SMS

COM FER ELS TRÀMITS A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

La tramitació telemàtica amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es realitza a través de la seva Seu Electrònica amb certificat digital.

Per fer la tramitació cerquem el tràmit que es vol realitzar al Catàleg de tràmits de l’Ajuntament:

 • Si està activada la tramitació on line, fem clic al botó “iniciar la sol·licitud” que ens portarà a la Seu Electrònica on omplirem el formulari i adjuntarem tota la documentació requerida.
 • Si no està activada la tramitació online cal baixar-se, si existeixen, els formularis específics en format pdf, omplir-los i adjuntar-los junt a la documentació requerida a través de la Seu electrònica mitjançant la instància genèrica telemàtica.

En aquest enllaç podeu consultar les “Instruccions de primer accés i com fer una tramitació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà”

L’OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) ...

- Assessoren i informen a totes les persones de com realitzar la tramitació a través de la Seu Electrònica.

- No realitzen les gestions de les persones obligades a tramitar electrònicament. (Si una persona obligada presenta la seva sol•licitud presencialment o per correu postal, serà requerida perquè ho esmeni a través de la seva presentació electrònica, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació. La data de presentació de la sol·licitud serà la del registre electrònic. En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol·licitud en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015).

IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Per identificar-se i per signar formularis a la Seu electrònica és necessari un certificat digital.

Les persones que tramiten com a representants d'altres persones físiques o jurídiques han de fer-ho amb un certificat de representació o acreditar-la documentalment.

Per a entitats

Com obtenir un certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT?

Per a empreses

Per a persones físiques

*Nota: En alguns tràmits també s'admeten els sistemes personals d'identificació i signatura electrònica de nivell baix de seguretat següents:
- idCATMobil
Aquest sistema d'identificació i signatura electròniques del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya permet fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital.

Amb aquest sistema podeu realitzar pràcticament tota la tramitació disponible a internet de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat:

 • Descàrrega de volants del padró
 • Sol·Licituds sobre canvis padronals
 • Demanar ajuts i bonificacions
 • Gestions fiscals: domiciliar impostos, justificants de pagament...
 • Demanar permisos a la via pública
 • Participació a fires
 • i moltes gestions més...